Verksamhetspolicy

TransArt i Varberg AB är ett tjänsteföretag med stor erfarenhet av konsttransporter och konsthantering. Företaget är specialiserat på konsthantering inklusive nedpackning, transport, uppackning och hängning av konst världen över, på plats där kunden önskar det. Verksamheten drivs med fokus på kundens krav och förväntningar.

TransArt i Varberg AB skall i alla avseenden bedriva verksamheten med minsta möjliga miljöpåverkan. Företaget skall verka för att skydda miljön och förebygga föroreningar där de är relevanta för organisationens förutsättningar och med hänsyn till de ekonomiska och tekniska resurser som finns, samt följa legala krav.

Våra kunder förväntar sig att vi transporterar rätt produkter, i rätt tid, på ett säkert sätt och med hög servicenivå. Utöver detta ska vi även ha en välskött vagnpark.

TransArt i Varberg AB strävar efter att göra rätt från början åtar sig att arbeta med ständiga förbättringar i vårt ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 14001 och ISO 90001, följa lagar och förordningar och myndighetsanvisningar samt att se dessa som minimikrav för nivån på vår kvalité- och miljöarbete.

Att motsvara uppsatta förväntningar är en förutsättning för nöjda kunder. Det är ett personligt ansvar och en uppgift för samtliga medarbetare.

Varberg, 2022-02-21

Lennart Börjesson
CEO